Tällä sivulla on kerrottu konevuokrausehdot sekä maansiirtopalveluiden toimitusehdot.


1. VUOKRAUSEHDOT KONEVUOKRAUS


1.1 SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA
Näitä sopimusehtoja sovelletaan konevuokraamoliikkeen (jäljempänä "Vuokralleantaja") ja vuokralleottajan
(jäljempänä "Vuokralleottaja") välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.


1.2 VUOKRA-AIKA
Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Vuokralleantajan varastosta tai jolloin se lähetetään
Vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen Vuokralleantajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä
mainitut nouto-ja palautuspäivät. Minimi vuokra-aika on määritelty kunkin kalustoryhmän osalta erikseen.


1.3 VUOKRAUKSEN KOHDE

Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima kalusto sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin

Vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä ne kirjallisesti yksilöinyt. Vuokrakohteeseen ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto, muottiöljy
tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. Vuokralleottaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrä,
laatu ja kunto. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä
hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.


1.4 KALUSTON LUOVUTTAMINEN
Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena Vuokralleantajan varastosta. Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu,
vastaa Vuokralleottaja kuljetuskustannuksista, ellei muutoin ole erikseen toisin sovittu.


1.5 VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ
Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen. Vuokralleottajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain niille
tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttö-ohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön jälkeen.
Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa Vuokrakalustoa ilman Vuokralleantajan antamaa
suostumusta. Vuokrasopimus koskee normaalia yksivuorokäyttöä, ellei erikseen ole toisin sovittu. Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan työvuorojen määrän
Vuokralleantajalle, mikäli se poikkeaa normaalista yksivuorokäytöstä. Jos kalustoa käytetään kaksi- tai kolmivuorotyössä, tulee Vuokralleottajan maksaa tällaisesta käytöstä
Vuokralleantajan hinnaston mukainen korvaus. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta ilman
Vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta.


1.6 VUOKRAUSKOHTEEN PALAUTUS
Vuokralleottajan tulee palauttaa vuokrakalusto Vuokralleantajalle välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja
muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.


1.7 VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU
Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomasta käsittelystä ja puutteellisesta
huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon.
Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset vuokrakaluston puhdistus- ja kunnostuskulut Vuokralleottajalta erikseen. Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten
mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta.


1.8 VUOKRALLEANTAJAN VASTUU
Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston
käytöstä tai rikkoutumisesta Vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.


1.9 VAKUUTUKSET
Vuokrakalusto ei ole Vuokralleantajan toimesta vakuutettu ellei toisin mainittu. Vuokralleottaja vastaa tarvittaessa LASREM OY VUOKRAUSEHDOT
vuokrakaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta. Mikäli Vuokralleantaja suorittaa kaluston kuljetuksen tai lähetyksen Vuokralleottajan lukuun,
Vuokralleantajalla on oikeus ottaa kuljetusvakuutus Vuokralleottajan lukuun.


1.10 SOPIMUSRIKKOMUS
Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja,
Vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus
Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän
maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimisvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen
purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon.


1.11 YLIVOIMAINEN ESTE
Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku,
sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralleantaja ei voi
voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna
Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan
Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.


1.12 VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle
ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta.


1.13 RIITAISUUDET
Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai Vuokranantajan niin tahtoessa
Vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.


1.14 LISÄEHDOT
Päivävuokraan sisältyy 8 käyttötuntia. Viikkovuokra käsittää 7 päivää joihin sisältyy 40 käyttötuntia. Ylimeneviltä tunneilta veloitamme koneen tuntihinnan mukaisen
veloituksen. Veloitusperusteena käytetään koneen tuntimittaria. Polttoaine ja päivittäiset huollot ja tarkistukset kuuluvat vuokralleottajalle. Kone luovutetaan
vuokralleottajalle tankki täynnä ja palautettaessa mahdollisesti puuttuva polttoaine veloitetaan asakkaalta.

Vuokraus on ilman kuljettajaa pois lukien ne koneet joissa se on erikseen mainittu kuuluvan vuokrahintaan.


2. MAANSIIRTOPALVELUT

2.1 TOIMITUSEHDOT

Tuotteet ovat myyjän kunnes kauppasumma on kokonaisuudessaan maksettu. Mikäli kukaan ei ole vastaanottamassa kuormaa eikä kippauspaikkaa ole merkitty eikä muuten sovittu eikä asiakasta saada kiinni, niin kuljettaja katsoo parhaansa mukaan sopivan kippauspaikan tontilta.